МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
Лиценцирано сметководствено биро нуди широка лепеза на услуги и решение за секаков вид на прашања поврзани со административни, сметководствени и правни активности во Вашата компанија, како и деловни книги, обработка на податоци, признавање на приходи и расходи, финансиски извештаи и нивно доставување.

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ОПФАЌА: